Dziś czynne: CH MAX 9:00 - 20:00

O nas

Odkryj niezwykłą historię i bogatą ofertę
galerii handlowej MAX.

Strona główna O nas

Bezprzewodowy internet

Bezprzewodowy internet

Bezprzewodowy internet

chmax_wifi

Darmowy bezprzewodowy Internet Wi-Fi

Zapraszamy do korzystania z darmowego bezprzewodowego Internetu Wi-Fi w Centrum Handlowym MAX. W celu połączenia się wystarczy wybrać jeden z punktów dostępowych o nazwie HotSpot-CHMAX oraz zaakceptować Regulamin o poniższej treści.

Regulamin korzystania z punktu HotSpot-CHMAX w Centrum Handlowym MAX w Chrzanowie

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu – HotSpot (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu („Usługa HotSpot”), świadczonej w Centrum Handlowym MAX w Chrzanowie przy ul. Trzebińskiej 40.

2. Z Usługi HotSpot może korzystać każda osoba znajdująca się w jej strefie zasięgu, zwana dalej „Użytkownikiem”, po uprzednim zalogowaniu, co jednocześnie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od Usługi HotSpot.

3. Usługa HotSpot jest siecią bezprzewodową o otwartym dostępie oraz ma charakteru niekomercyjny i nieodpłatny.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 marca 2014 r. i może zostać zmieniony w każdym czasie bez wcześniejszej informacji, poprzez zamieszczenie na stronie logowania do Usługi HotSpot oraz na stronie www.chmax.pl Regulaminu o nowej treści.

§2. Zobowiązania i zastrzeżenia

1. W ramach realizacji Usługi HotSpot, Administrator obiektu dołoży wszelkich starań aby Usługa HotSpot była realizowana na najwyższym poziomie. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do:
a. przerw w działaniu Usługi HotSpot ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe,
b. nakładania ograniczeń na czas połączenia, przepływność, limit przesłanych danych i inne parametry transmisji,
c. rejestrowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzania Usługą HotSpot.

2. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności Usługi HotSpot nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i Internetowych.

3. Dostęp do Usługi HotSpot jest ograniczony przestrzennie, czasowo oraz pod względem parametrów technicznych połączenia. Usługa świadczona jest wyłącznie w dniach i godzinach, gdy Centrum Handlowe MAX jest czynne dla klientów.

4. Sesja trwa 2 godziny – po tym czasie Użytkownik ma możliwość ponownego zalogowania się do Usługi HotSpot.

5. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem (komputer, tablet, smartfon, itp) wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodowa kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2,4 GHz). Z pośród dostępnych sieci należy wybrać sieć o SSID „HotSpot-CHMAX”. W celu zalogowania należy uruchomić przeglądarkę oraz postępować według instrukcji znajdującej się na ekranie.

§3. Odpowiedzialność Użytkownika

1. Korzystanie z Usługi HotSpot odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.

2. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać Usługę HotSpot do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo, w szczególności:
a. udostępniać oraz pobierać z sieci Internet materiały chronione prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, itp.,
b. przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
c. rozsyłać niezamówione przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
d. rozpowszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić oprogramowanie,
e. uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych Użytkowników,
f. naruszać zabezpieczenia zastosowane w sieci Usługi HotSpot.

3. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywać Usługi HotSpot do:
a. celów komercyjnych,
b. uruchomienia serwerów usług,
c. udostępniania połączenie do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie urządzeń takich jak Access Point, router, itp.,
d. wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania Usługi HotSpot.

4. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo do zablokowania dostępu Usługi HotSpot.

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Usługę HotSpot, w tym za treść i zawartość przesyłanych wiadomości z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

§4. Wyłączenia odpowiedzialności

1. Administrator nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za:
a. warunki techniczne panujące w Usłudze HotSpot oraz opóźnienia w sieci Internet,
b. nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej treści dostępnych w Internecie,
c. szkody wyrządzone przez oprogramowanie będące w posiadaniu Użytkowników,
d. dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkowników,
e. szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z Usługi HotSpot.